Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55376
Title: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác toàn diện
Thái Bình Dương
Chăn nuôi
Chế biến thịt
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam đưa ra các cam kết CPTPP liên quan tới ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành chăn nuôi, chế biến thịt trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
Issue Date: 2019-11
Type: Tạp chí
Extent: 64 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.-vcci-cptpp-chan-nuoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.