Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55378
Title: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Thủy sản Việt Nam
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác Toàn diện
Ngành thủy sản
Thái Bình Dương
Thủy sản
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) và Ngành Thủy sản Việt Nam đề cập về các cam kết về thuế nhập khẩu, các cam kết khác trong CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành thủy sản, từ đó đưa ra các cơ hội, thách thức và khuyến nghị đối với ngành thủy sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
Issue Date: 2019-11
Type: Sách
Extent: 68 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.-vcci-cptpp-thuy-san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.