Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55382
Title: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành đồ uống Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác toàn diện
Ngành đồ uống
Thái Bình Dương
Đồ uống
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và ngành đồ uống Việt Nam đề cập đến các cam kết về thuế nhập khẩu và các cam kết khác trong CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành đồ uống; từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành đồ uống trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
Issue Date: 2019-11
Type: Sách
Extent: 68 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.-vcci-cptpp-do-uong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.