Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55421
Title: Tóm lược Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang, Phùng Thị Lan Phương
Keywords: Tóm lược
Hiệp định Đối tác
Tiến bộ
Toàn diện
Thái Bình Dương
CPTPP
Abstract: Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive TransPacific Partnership - CPTPP) là Hiệp định tiếp nối của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP), sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP. Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất. Đặc biệt, Cẩm nang CPTPP sẽ có các phân tích so sánh về những điểm khác biệt lớn giữa CPTPP và TPP và các ảnh hưởng, nếu có, từ góc độ doanh nghiệp.
Issue Date: 2018-07
Type: Sách
Extent: 10 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cam nang CPTPP - Muc luc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 663,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.