Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55454
Title: Đổi mới và dân chủ hóa công tác cán bộ - công việc gốc của Đảng
Authors: Lê Thị Phượng
Keywords: Đổi mới
Dân chủ hóa
Cán bộ
Đảng
Abstract: Công tác tổ chức cấn bộ được xác định là một trong bốn mặt công tác chính của Đảng. Vì vậy không thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công nếu không đổi mới được công tác cán bộ. Đổi mới và dân chủ hóa. công tác cán bộ phải đi đôi với cải cách tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các cấp chính quyền.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B3. Doi moi va dan chu hoa cong tac can bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.