Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55471
Title: Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của công chức vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Đào Thị Ái Thi
Keywords: Năng lực
Công chức
Dân tộc thiểu số
Cách mạng công nghiệp 4.0
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều cơ hội cho cắc nước phắt huy khả Dăng đổi mói sáng tạo, là "cú huých " để Việt Nam bứt phá đổi mới sáng tạo trong giải quyết các vấn đề nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự chậm phát triển mọi mặt của vùng dân tộc thiểu số vẫn tồn tại vói nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu vắng năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ công chức. Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho công chức vùng dân tộc thiểu số là bước đi hết sức quan trọngn nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, tạo bước đột phá cho vùng dân tộc thiểu số trong cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.