Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55484
Title: Chuẩn mực quốc tế về bảo đảm quyền con người của bị can và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Hiền
Keywords: Quyền con người
Bị can
Pháp luật tố tụng hình sự
Việt Nam
Abstract: Quyền con người là những giá trị thiêng liêng, cao quý. Hành trình đấu tranh không mệt mỏi của nhân loại cho quyền con ngưòi đã đưa đến kết quả về việc Liên hiệp quốc xây dựng nên những nguyên tác cốt lõi về quyền con nguời. Bài viết đề cập đến những chuẩn mực quốc tế về quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, đánh giá sự tương thích của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với các chuẩn mực quốc tế, từ đó đưa ra một số nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.