Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55510
Title: Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn Văn Sơn
Keywords: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Nhà nước
Abstract: Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vai trò đó được thể hiện trước hết ở hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước - lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, khi đánh giá về hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất. Nội dung bài viết góp phần làm sáng tỏ vai trò, hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước những năm qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B16. Nang cao hieu qua DN NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.