Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55516
Title: Phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng đông bắc
Authors: Nguyễn Thị Thanh Mai
Keywords: Công chứng viên
Đông Bắc
Công chứng
Abstract: Bài viết phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng đông bắc đề cập đến thực trạng đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng Đông bắc; đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ công chứng viên tại tiểu vùng Đông Bắc.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.