Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55537
Title: Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Báo cáo
Thẩm tra
Dự án
Vốn nhà nước
Sản xuất
Kinh doanh
Khóa XIII
Kỳ 7
1892/BC-UBKT13
Abstract: Báo cáo thẩm tra về dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh (Số: 1892/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 21/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Những vấn đề chung; (2) Những vấn đề cụ thể.
Issue Date: 2014-05-21
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.