Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55544
Title: Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Authors: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính, Bộ Công thương
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Hiệp hội bất động sản Tp.Hồ Chí Minh, 36 Sở Xây dựng địa phương
Keywords: Bản tổng hợp
Giải trình
Tiếp thu ý kiến
Góp ý của các bộ ngành
Dự thảo
Luật Kinh doanh bất động sản
Khóa XIII
Kỳ 7
Abstract: Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành về dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội bất động sản Tp. Hồ Chí Minh và 36 Sở Xây dựng địa phương về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo công văn số 2010/BXD-QLN ngày 25/9/2013.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 56 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.