Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55546
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo
Thẩm tra
Dự án
Luật Nhà ở
Khóa XIII
Kỳ 7
Số: 2424/BC-UBPL13
Nhà ở
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (Số: 2424/BC-UBPL13) của Ủy ban pháp luật vào ngày 14/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Về một số vấn đề chung; (2) Về các nội dung còn ý kiến khác nhau Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội; (3) Về một số nội dung cụ thể.
Issue Date: 2014-05-14
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2424-BC_UBPL_Ky7khoa13_Tham tra du an Luat nha o (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 296,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.