Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55548
Title: Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo
Thẩm tra
Dự án
Luật Tổ chức Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ 7
Quốc hội
Số: 2443/BC-UBPL13
Abstract: Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) (Số: 2443/BC-UBPL13) của Ủy ban Pháp luật ngày 28/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Ý kiến chung; (2) Về vi phạm điều chỉnh của dự thảo luật và mối quan hệ với các văn bản quy phạm pháp luật khác; (3) Về các nội dung của dự thảo luật.
Issue Date: 2014-05-28
Type: Báo cáo thẩm tra
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2443-BC_UBPL_Ky7khoa13_Bao cao tham tra ve du an Luat tc QH (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 278,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.