Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55550
Title: Bản thuyết minh chi tiết dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Authors: Chính phủ
Keywords: Dự án
Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Khóa XIII
Kỳ 7
Vốn
Quản lý vốn
Doanh nghiệp
Abstract: Bản thuyết minh chi tiết dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 20/5/2014 của Chính phủ gồm những nội dung sau: (1) Chương I - Những quy định chung, gồm 6 Điều (Điều 1 đến Điều 6); (2) Chương II - Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, gồm 14 Điều (từ Điều 7 - Điều 21); (3) Chương III – Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm 23 Điều (từ Điều 21 đến Điều 44); (4) Chương IV - Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác, gồm 7 Điều (từ Điều 45 đến Điều 51); (5) Chương V - Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm 2 mục, 6 Điều (từ Điều 52 – Điều 58); (6) Chương VI – Đánh giá, xếp loại và công khai hoạt động của doanh nghiệp, gồm 3 Điều (từ Điều 59 – Điều 61); (7) Chương VII - Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều (từ Điều 62 đến Điều 63).
Issue Date: 2014-05-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 20 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.