Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55551
Title: Xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - khẳng định tính hiện thực của chân lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Authors: Lê Thanh Bình
Keywords: Việt Nam
Xã hội chủ nghĩa
Độc lập dân tộc
Abstract: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp vói xu thế phát triển của lịch sử. Với những thành tựu to lớn và quan trọng sau 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được xác định rõ hơn, góp phần khẳng định tính hiện thực của chân lý độc lập dân tộc gắn liên vói chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.4.20.B1. Tinh doc lap dan toc gan voi CNXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.