Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55552
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Authors: Ủy ban về Các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo
Thẩm tra
Dự án
Luật Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Kỳ 7
Khóa XIII
Số: 2913 /BC-UBVĐXH13
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (Số: 2913 /BC-UBVĐXH13) của Ủy ban các vấn đề xã hội vào ngày 19/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những vấn đề chung; (2) Một số nội dung cụ thể.
Issue Date: 2014-05-19
Type: Báo cáo thẩm tra
Extent: 11 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2913-BC_UBVDXH_Ky7khoa13_tham tra du an Luat bao hiem xa hoi (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 329,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.