Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55553
Title: Báo cáo đánh giá tác động luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Báo cáo
Tác động
Sửa đổi
Bổ sung
Luật Hàng không dân dụng
Hàng không
Khóa XIII
Kỳ 7
12938/BC-BGTVT
Abstract: Báo cáo đánh giá tác động luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (Số:12938/BC-BGTVT) của Bộ Giao thông vận tải vào ngày 29/11/2013. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Đặt vấn đề; (2) Phương pháp; (3) Kết quả đánh giá; (4) Giám sát thực hiện phương án được lựa chọn; (5) Kết luận.
Issue Date: 2013-11-29
Type: Báo cáo
Extent: 13 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.