Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55559
Title: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử
Authors: Đặng Xuân Hoan
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Cán bộ
Chính phủ điện tử
Công chức
Abstract: Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và là con đường để tạo lập phồn vinh cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó có nguyên nhân do trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chúc và viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, việc bồi dưỡng đội ngũ này về kiến thức, kỹ năng, thái độ, ý chí quyết tâm cho phát triển chính phủ điện tử là việc làm cấp thiết hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.