Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55563
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến các cơ quan, tổ chức
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Quốc hội
Chỉnh lý
Luật Tổ chức Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ 7
Abstract: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến các cơ quan, tổ chức của Ban soạn thảo dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) báo cáo trước Quốc hội về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức về dự án Luật này như sau: (1) Những vấn đề chung (Về sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội; Về tên gọi và bố cục của dự thảo Luật; Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật); (2) Những nội dung cụ thể (Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội; Về đại biểu Quốc hội; Về Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội; Về Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Về các cơ quan thuộc Quốc hội).
Issue Date: 2014-05-28
Type: Báo cáo
Extent: 34 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.