Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55580
Title: Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Authors: Ngô Văn Sỹ
Keywords: Quy chế dân chủ cơ sở
Dân chủ cơ sở
Abstract: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa cán bộ với quần chúng nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, vi phạm dân chủ; tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong thực hiện các chủ trương quyết sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định chính trị bài viết tạo điều kiện thuận lọi cho mọi hoạt động của người dân diễn ra thông suốt. Trong bài viết, tác giả đề cập đến một số vấn đề cơ bản bảo đảm cho việc thực hiện quy chế dân chủ hiệu quả thiết thực.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.4.20.B10. Mot so van de dat ra voi dan chu o co so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.