Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55605
Title: Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động chính quyền cấp xã
Authors: Trần Bá Hùng
Keywords: Người dân
Chính quyền cấp xã
Quản lý nhà nước
Abstract: Trong xu thế dân chủ hóa cắc lĩnh vực đời sống xẫ hội hiện nay, việc bảo đảm các quyền và lợi ích họp pháp của người dân, trong đó có quyền tham gia vào hoạt động của các cấp chính quyền là rất quan trọng và cần thiết Nhà nước cần có những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.