Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55608
Title: Một số chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ của Việt Nam hiện nay
Authors: Dương Thị Minh Quy
Keywords: Chính sách
Phát triển
Nhân lực nữ
Việt Nam
Abstract: Phụ nữ là nguồn nhân lực quan trọng, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là nội dung không thể thiếu trong thực hiện mục tiêu phát ữiển bền vững, là nền tảng tiến tói bình đẳng giói, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; đồng thời góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc phát triển những chính sách, chương trình đặc thù đối vói nguồn nhân lực việc làm cần thiết hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.