Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55938
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội “Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giám sát
Xâm hại trẻ em
Trẻ em
01/01/2015
Khóa XIV
Kỳ 9
3693/BC-TTKQH
Description: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội “Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” (Số: 3693/BC-TTKQH). Báo cáo được trình Quốc hội vào ngày 08/06/2020 gồm các nội dung: (1) Về kết quả giám sát; (2) Một số kiến nghị; (3) Về dự thảo Nghị quyết.
Abstract: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội “Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” (Số: 3693/BC-TTKQH). Báo cáo được trình Quốc hội vào ngày 08/06/2020 gồm các nội dung: (1) Về kết quả giám sát; (2) Một số kiến nghị; (3) Về dự thảo Nghị quyết.
Issue Date: 2020-06-08
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • f3b89772-1315-4405-bf21-bb6fa3b3aa8c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 431,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.