Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55939
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Đoàn giám sát
Xâm hại trẻ em
Trẻ em
Khóa XIV
Kỳ 9
Description: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” được Đoàn giám sát trình Quốc hội vào ngày 22/05/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Tình hình chung; (2) Tình hình ban hành chính sách, pháp luật và thực hiện; (3) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; (4) Giải pháp và kiến nghị.
Abstract: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” được Đoàn giám sát trình Quốc hội vào ngày 22/05/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Tình hình chung; (2) Tình hình ban hành chính sách, pháp luật và thực hiện; (3) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; (4) Giải pháp và kiến nghị.
Issue Date: 2020-05-22
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52c81826-89dd-43b5-aebe-c482e61f78fe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 325,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.