Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56006
Title: Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Authors: Chủ tịch Quốc hội
Keywords: Phát biểu
Bế mạc
Chủ tịch Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ 7
Nguyễn Sinh Hùng
Description: Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 24 tháng 6 năm 2014. Quốc hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những tháng đầu năm 2014.
Issue Date: 2014-06-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • b30cc3ef-5446-4eaa-9bb4-da7abadfc650.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 191,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.