Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56008
Title: Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, 7, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Báo cáo
Giám sát chuyên đề
Hoạt động chất vấn
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
4669/BC-BGTVT
Description: Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, 7, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn (Số: 4669/BC-BGTVT). Báo cáo được Bộ Giao thông vận tải trình Quốc hội ngày 15/05/2020, gồm các nội dung: (1) Công tác xây dựng VBQPP; (2) Quản lý, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; (3) Đầu tư và khai thác công trình giao thông BOT; (4) Quản lý hoạt động vận tải; (5) Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Issue Date: 2020-05-15
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 32 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 322d8bde-0c0b-4149-bb1b-7b91cd8c5433.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 414,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.