Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56191
Title: Điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Bộ Luật lao động năm 2019
Đối thoại
Thương lượng
Thỏa ước
Lao động tập thể
Abstract: Trên cơ sở so sánh với những quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, bài viết phân tích những điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể. So với Bộ luật Lao động năm 2012, quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể trong Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới được sửa đổi và bổ sung, thể hiện sự linh hoạt và bảo đảm quyền tự quyết của các bên người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, phù hợp với quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật, số 03 -2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat3.20.doithoainoilamviec-thgluongtapthe-ThoauocLDtapthe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.