Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56248
Title: Chế độ tự quản địa phương trên thế giới và vấn đề áp dụng trong đổi mới tổ chức chính quyền địa phương Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thiện Trí
Keywords: Chế độ tự quản
Tự quản địa phương
Chính quyền địa phương
Đổi mới tổ chức
Việt Nam
Abstract: Luận án luận giải, chứng minh rằng chế độ tự quản địa phương là một kiểu tổ chức chính quyền địa phương có nội dung là sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, có kỹ thuật tổ chức là sự đa dạng hóa mô hình tổ chức chính quyền địa phương, do đó có tính phù hợp cao với yếu tố lãnh thổ (dân cư, truyền thống, văn hóa). Là mô hình tổ chức chính quyền địa phương có nhiều giá trị trong việc phát huy cao nhất dân chủ địa phương, bảo đảm tốt nhất quyền con người, quyền công dân và phòng chống tham nhũng hiệu quả.
Advisor: Nguyễn Cửu Việt
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 216 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 697,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 153,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 126,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.