Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56562
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Authors: Hà Thị Thoa
Keywords: Ủy ban nhân dân xã
Năng lực quản lý
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Abstract: Sự lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở năng động và hiệu quả sẽ tạo nên một chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc lãnh đạo, điều hành của chủ bản lĩnh chính trị của chủ tịch ủy ban nhân dân xã luôn dựa trên sự hiểu biết, năng lực, trình độ và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong quá trình hoạt động công vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý tịch ủy ban nhân dân xã chịu tác động của nhiều yếu tố, từ phía bản thân Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đội ngũ cán bộ, công chức cấp dưới cũng như môi trường, tình huống trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.Yeu to anh huong den nang luc LĐ, QLcua CT UBND xa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.