Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56599
Title: Tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Cán bộ cấp chiến lược
Xây dựng
Đội ngũ cán bộ
Cấp chiến lược
Abstract: Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bài viết tập trung bàn về tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược - nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng, cần có quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.Cong tac XD ĐNCB cap chien luoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.