Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56604
Title: Bàn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác cán bộ
Authors: Trần Thị Diệu Oanh
Keywords: Người đứng đầu
Cơ quan nhà nước
Công tác cán bộ
Abstract: Bài viết bàn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong mối quan hệ giữa trách nhiệm của tập thể, chính quyền và của cấp ủy với trách nhiệm cá nhân; nhận thức các xung đột khi giải quyết các mối quan hệ này và đề xuất một số giải pháp nhằm xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.Trach nhiem nguoi dung dau CQNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.