Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56606
Title: Vai trò của khoa học tổ chức đối với tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Khoa học tổ chức
Tổ chức
Bộ máy Nhà nước
Abstract: Khoa học tổ chức có đối tượng nghiên cứu là cấu trúc, chức năng, hệ thống quy luật, nguyên tắc vận hành và các điều kiện cần và đủ để tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động, do đó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc của khoa học tổ chức vào việc hoàri thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước là rất cần thiết.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.VT khoa hoc to chuc dvoi TCBMNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.