Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56607
Title: Kỹ năng tham mưu xây dựng chính sách pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược qua thực tiễn xây dựng pháp luật của Chính phủ
Authors: Phạm Tuấn Khải
Keywords: Chính sách pháp luật
Đội ngũ cán bộ
Xây dựng pháp luật
Chính phủ
Abstract: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là những người có bản lĩnh, trí tuệ và có tầm nhìn phát nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề mang tỉnh định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kỹ năng tham mưu xây dựng chính sách pháp luật là khả năng của cán bộ cấp chiến lược trong việc vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề đặt trong công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật. Bài viết giới thiệu về kỹ năng tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật của cán bộ cấp chiến lược qua thực tiễn công tác tham xây dựng pháp luật của Chính phủ.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.XDCSPL cua doi ngu cbo cap chien luoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.