Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56633
Title: Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Keywords: Chất lượng
Cơ quan nhà nước
Quốc gia
Thế giới
Việt Nam
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quan nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết giới thiệu, phân tích một số mô hình giá chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó nêu nhũng gợi mở để từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chỉ đánh giá đối với cơ quan nhà nước Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.20.CL hoat dong cua CQNN cua cac QG, VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.