Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56639
Title: Thực hiện chính sách xã hội theo tinh thần Nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 5, khóa XI
Authors: Nguyễn Hữu Hoàng
Keywords: Chính sách
Xã hội
Nghị quyết
Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XI
Abstract: Bài viết đárih giá kết quả quá trình thực thi hệ thống chính sách xã hội ở nước ta Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vẩn để về chỉnh sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Hội nghị lẩn thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bần hành; qua đó đề ra một giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.20.Thuc hien CSXH theo tinh than NQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.