Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56642
Title: Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của Australia và những gợi mở đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Giáng Hương, Đào Thị Kim Lân
Keywords: Chính sách
Nhân lực
Dân tộc thiểu số
Australia
Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể cho nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.CS thu hut nguon nhan luc cho DTTS cua Australia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.