Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56693
Title: Xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh ở thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Quỳnh Nga
Keywords: Chính quyền điện tử
Thành phố thông minh
Thành phố Hà Nội
Abstract: Cuộc cách mạrig công nghiệp lần thứ tư đang có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi cần có sự thay đổi về phương thức, cách thức lãnh đạo của bộ máy chính quyền các cấp nhằm thích ứng với yêu cầu quản lý trong hiện tại và tương lai. Từ những phân tích, đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến quá trình xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh, bài viết điểm qua một số kết quả nổi bật và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình này tại thành phố Hà Nội.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.Xd chquyen dien tu va TPTM_HN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.