Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56702
Title: Những thay đổi chính sách tiền lương sau năm 2021
Authors: Ngọ Duy Hiểu
Keywords: Chính sách
Tiền lương
Năm 2021
Abstract: Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kinh nghiệm quốc tế cũng như từ thực tiễn thực thi chính sách tiền lương của Việt Nam cho thấy, chính sách tiền lương khoa học, tiến bộ sẽ tác động tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB2.20.B9.Thay doi csach tien lương 2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.