Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56768
Title: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Hồng
Authors: Nguyễn Thị Kim Nguyên
Keywords: Nguồn nhân lực
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Đồng bằng sông Hồng
Abstract: Vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, Vùng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng chất lượng nguồn nhân lực của Vùng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu phát triển, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB5.20.B7.Ptrien nguon luc pvu CNH,HDH o DBSH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.