Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56786
Title: Quản lý thực phẩm biến đổi gen: Kinh nghiệm của Mỹ, Liên mình Châu Âu và Trung Quốc
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Thực phẩm
Biến đổi gen
Mỹ
Liên minh Châu Âu
Trung Quốc
An ninh lương thực
Đa dạng sinh học
Abstract: Tổng quan về kinh nghiệm quản lý thực phẩm biến đổi gen của một số nước trên thế giới trong Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ. Đưa ra kết luận và liên hệ với Việt Nam trong công tác quản lý thực phẩm biến đổi gen.
Issue Date: 2010-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 58 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 9-2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista-tl9_2010-Qly Thpham bien doi gen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 943,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.