Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56801
Title: Tờ trình về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)
Authors: Chính phủ
Keywords: Tờ trình
Dự án luật
Luật Tố cáo (sửa đổi)
132/TTr-CP
Kỳ 03
Khóa XIV
Description: Tờ trình về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) (Số: 132/TTr-CP) được Chính ohur trình Quốc hội ngày 13/04/2017
Issue Date: 2017-04-13
Type: Tờ trình
Format: pdf
Extent: 15 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 03 (Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 21/06/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • b780f310-32d5-4750-b207-ac2047226b50.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 507,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.