Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56809
Title: Tác động của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đến động lực làm việc của giảng viên tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Authors: Phan Thị Minh Lý
Keywords: Quản trị
Nguồn nhân lực
Động lực làm việc
Giảng viên
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
Hà Nội
Abstract: Bài viết đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) và tác động của nó đến động lực làm việc (ĐLLV) của giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Dựa trên số liệu khảo sát 130 giảng viên hiện đang làm việc tại Trường, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Logit, kết quả cho thấy: (1) đa số giảng viên đánh giá Trường đang thực hiện tốt hoạt động QTNNL (60,8%); (2) 6 trong số 9 hoạt động QTNL được đa số giảng viên đánh giá tốt, bao gồm: hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, tổ chức công việc, điều kiện làm việc và truyền thông, 3 hoạt động còn lại bao gồm tham gia ra quyết định, đánh giá công việc, lương thưởng được đánh giá chưa thật tốt; (3) 6 hoạt động có tác động đáng kể và tích cực đến ĐLLV của giảng viên, trong khi vẫn còn 3 hoạt động tác động tiêu cực đến ĐLLV của giảng viên.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB6.20.B18.Hdong qtri nhan luc den giang vien DHTN, DHM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.