Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56856
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của đặc điểm công việc tới động lực làm việc của nhân viên tại các NHTMCP Việt Nam
Authors: Lê Thu Hạnh
Keywords: Ngân hàng
Động lực công việc
Nhân viên
Ngân hàng thương mại cổ phần
Việt Nam
Abstract: Xuất phát từ mối quan hệ giữa học thuyết đặc điểm công việc và động lực làm việc, bài báo này đã ứng dụng mô hình đặc điểm công việc của ackman & Oldham (1976), từ đó chỉ ra sự ảnh hưởng của các yếu tố trong mô hình với động lực làm việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP). Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, có 4 khía cạnh cốt lõi của đặc điểm công việc tác động thuận chiều đến động lực làm việc của nhân viên các NHTMCP: công việc phát huy đa dọng kỹ năng, công việc có ý nghĩa, sự tự chủ trong công việc, sự phản hồi trong công việc, đồng thời, động lực làm việc cũng tác động thuận chiều đến kết quả thực hiện công việc.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB9.20.B10.Ah cvc den dong luc lviec cua nhan vien NHTMCP VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.