Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56873
Title: Phân tích mối quan hệ chi tiêu công với tăng trưởng ngành nông, lâm và ngư nghiệp của Việt Nam
Authors: Nguyễn Trọng Khánh
Keywords: Chi tiêu ngân sách nhà nước
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Ngư nghiệp
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá tác động chi tiêu công đến tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc liên tục tăng ngân sách nhà nước (NSNN) cho nông nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng cho ngành này. Tuy nhiên, tác động vẫn chưa nhiều, chủ yếu trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc NSNN tác động tới tăng trưởng của 3 ngành là không giống nhau. Mức độ ảnh hưởng lớn nhất là ngành nông nghiệp, tiếp theo là ngành ngư nghiệp và yếu nhất là ngành lâm nghiệp.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB9.20.B15.Mqh chi tieu cong vs tang trg NLN VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.