Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56878
Title: An ninh phi truyền thống - những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: An ninh phi truyền thống
An ninh
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Đối với nước ta, các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, rất cần đẩy mạnh nghiên cứu, nhận diện thực trạng, dự báo xu hướng vận động và phát sinh, phát triển của các vấn đề an ninh phi truyền thống ở vùng dân tộc thiểu sổ, để từ đó có các giải pháp xử lý thích đáng.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT3.20.An ninh phi truyen thong_vung DTTS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.