Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56898
Title: Thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ thông qua các mô hình hợp tác công-tư: Bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Hợp tác công - tư
PPP
Khoa học
Công nghệ
Hoa Kỳ
Tổng luận
Abstract: Những kinh nghiệm thực hiện thành công hợp mô hình hợp tác công-tư trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ rút ra từ những chương trình hợp tác của Hoa Kỳ, cho thấy mô hình này đã trở thành một thành phần quan trọng trong chính sách công, giúp giải quyết các thách thức và cơ hội chủ yếu trong mối quan hệ giữa khoa học, công nghệ và tăng trưởng kinh tế.
Issue Date: 2013-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 52 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 5-2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.