Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56904
Title: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc
Authors: Nguyễn Thị Thu Hoài
Keywords: Bảo tồn
Phát huy
Di sản văn hóa
Người thiểu số
Tây Bắc
Abstract: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản vân hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiều tộc người thiểu số với nền văn hóa đa di sản, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn đặc biệt này để phát triển đã đạt được nhiều kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. Từ đánh giá những kết quả cũng như hạn chế, bài viết đưa ra một số kiến nghị để bảo tồn, phát huy tốt hơn di sản vãn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.B ton phhuy di san vhoa toc nguoi thieu so_Tay Bac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.