Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thanh Tuấn-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56906-
dc.description.abstractỞ Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của C.Mác về con người, quyền con người, phát triển con người diện để giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người và phát triển con người toàn diện gắn với thực hành dân chủ, pháp quyền nhằm giữ gìn, phát huy pháp chế, kỷ cương xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectCon ngườivi
dc.subjectTrung tâmvi
dc.subjectQuyền con ngườivi
dc.subjectDân chủvi
dc.subjectPháp quyềnvi
dc.titleLấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người và phát triển con người toàn diện gắn với thực hành dân chủ, pháp quyềnvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.