Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56923
Title: Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay
Authors: Hà Thị Thùy Dương
Keywords: V.I.Lênin
Quyền dân tộc
Việt Nam
Abstract: Quyền dân tộc tự quyết được V.I.Lênin bàn đến trong nhiều tác phẩm của ông. Trên cơ sở làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết với các nội dung như quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia dân tộc được đặt ra khi có áp bức dân tộc bằng bạo lực để đảm bảo bình đẳng dân tộc và đảm bảo lợi ích chung của dân tộc, bài viết đấu tranh phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch đang lợi dụng, xuyên tạc tư tưởng của V.I.Lênin để kích động tư tưởng ly khai, tự trị ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Ttuong cua Lenin ve quyen dan toc tu quyet_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.