Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56924
Title: Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về cải tiến bộ máy Nhà nước vào đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
Authors: Đinh Văn Thụy
Keywords: Quan điểm
V.I.Lênin
Bộ máy Nhà nước
Hệ thống chính trị
Abstract: Sau gần 35 năm đổi mới kinh tế và chính trị, Việt Nam chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế như Đảng ta đã thừa nhận nên chưa phát huy hết tiềm lực kinh tế cho sự phát triển bền vững đất nước. Hiện nay, để công cuộc đổi mới kinh tế đạt được nhiều thành tựu hơn nữa thì cần phải đổi mới chính của V.I.Lênin về chính trị để thúc đẩy đổi mới kinh tế một cách hiệu quả nhất. Quan điểm mục tiêu, nguyên tắc, giải pháp cải tiến bộ máy nhà nước nói riêng, hệ thống chính trị nói chung vẫn còn nguyên giá trị đối với đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Vdung quan diem Lenin ve cai tien BMNN vao hthong chtri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.